29
Ara

İgdaş Abone İşlemleri

DOĞALGAZ ABONELİK SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

Bağlantı işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler ya da yetkili temsilcileri tarafından Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.

Ayrıca; doğal gaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi yapılır.

Doğal Gaz Abonelik Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ Web Sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz.

Online doğal gaz abonelik sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir. Doğal gazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğal gazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesini imzalaması gerekir.

Unutmayın, sözleşmeyi doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası
 • Tapu veya kira kontratı fotokopisi
 • Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

 • Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi
 • Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

 • Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
 • Kaşe

talep edilir.

NOT: İstanbul’ da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise

 • Pasaport beyanı ve fotokopisi
 • Tapu fotokopisi

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise

 • Pasaport beyanı ve fotokopisi
 • Kira kontratı fotokopisi
 • İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi

talep edilir.

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğal gaz abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.

Güvence Bedelleri için tıklayınız..

 

 

SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ

Sözleşme Fesih İşlemi (Doğalgaz Kullanımının Sonlandırılması)

Doğal gaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğal gaz abonelik sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemidir. Doğal gaz abonelik sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak feshedebilirsiniz.

Güvence Bedeli; Doğal gaz abonelik sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir.

Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler;

Sözleşme fesih başvurusunun, doğal gaz abonelik sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir.

Konut Olan Yerler İçin;

 • Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)
 • Tesisat numarası

Konut Harici Olan Yerler İçin;

 • Yetki belgesi
 • İmza sirküleri
 • Kimlik fotokopisi
 • Kaşe

Güvence bedeli iade seçeneği olarak;

 • Vadesiz IBAN nolu banka hesabınıza havale edilmesini
 • İGDAŞ Hizmet Binaları’ ndaki Veznelerden veya PTT şubelerinden ödenmesini
 • Başka bir tesisatta kendi adınıza doğal gaz abonelik sözleşmesi var ise; alacağınızın bu tesisata aktarımını talep edebilirsiniz

UYARI

Otomatik ödeme talimatı olan abonelerin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.

 

 

GAZ AÇMA RANDEVUSU

Sözleşmenizi yaptıktan sonra sertifikalı tesisatçı firmanız, İGDAŞ’tan gaz açılışı için randevu alır.

Randevu günü İGDAŞ yetkili mühendisi, firma mühendisi ile dairenize gelerek tesisatınızın uygunluğunu kontrol eder.

Tesisatınızın İGDAŞ Teknik Şartnamesi’ne uygun olması durumunda gaz açma işleminiz yapılır ve gaz açma uygunluk

Tesisatınızın İGDAŞ Teknik Şartnamesi‘ne uygun olmaması durumunda gaz açma işleminiz yapılmaz. İGDAŞ tarafından “DOĞALGAZ UYGUNLUK BELGESİ” verilmeden hiçbir şekilde gaz kullanılamaz.

 

 

DOĞALGAZ BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Doğal Gaz Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.

Abone bağlantı sözleşmesi sırasında abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere Abone Bağlantı Bedeli tahsil edilir.

Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;

Abonelik işleminizi, İGDAŞ internet sitesinden online olarak veya İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinde yaptırabilirsiniz.

Binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa İGDAŞ kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir.

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

İGDAŞ Pazarlama Şeflikleri ile görüşerek veya 153 nolu İGDAŞ Çağrı Merkezi arayarak abonelik işlemlerinizi başlatabilirsiniz.

Doğal Gaz Bağlantı başvurusu yapmış olduğunuz yerde gaz kullanımı da yapacak iseniz; bağlantı işlemi ile birlikte sözleşme işlemi için gerekli evrakları yanınıza getirmeniz takdirde Doğal Gaz Abonelik Sözleşme işleminizi de yapabilirsiniz.

Doğalgaz Bağlantı Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

 • Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı
 • Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu veya yapı ruhsatı fotokopisi, kiracı ise abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi
 • Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmış ise binanıza ait tesisat numarası

Merkezi Sistem Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

 • Binada 8 ve üzerinde bağımsız bölüm var ise; noter onaylı apartman karar defteri (%51 çoğunlukla alınmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren karar)
 • Binada 8’in altında bağımsız bölüm var ise; %51 çoğunlukla imzalanmış doğal gaz talebini ve kullanım şeklini içeren dilekçe
 • Abonelik bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

 • Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi
 • Kaşe

talep edilir.

BİNANIZDA DOĞAL GAZ ABONESİ YOKSA

 1.  Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi
 2.  05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararı

Apartmanda;

 • Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
 • Toplam inşaat alanı 2000 m² ‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları
 • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² ‘nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri
 • Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları
 • Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları
 • Herhangi bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları

NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.

3- Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise mülk sahibinin onay verdiğini gösterir imzalı dilekçe

4- Resmi Kimlik Beyanı (TC Kimlik Numaralı)

5- Elektrik veya Su faturası fotokopisi gerekir

Konut Amaçlı Doğalgaz Bağlantı Sözleşme İşlemlerinde;

Sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 425 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 350 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır.

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²’ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²’den sonra ilave her 100 m²’ için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 165 TL + KDV tahsil edilir.

Konut harici doğal gaz bağlantı sözleşme işlemlerinde (Münferit Bağlantı);

Konut harici doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi firmalara (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara EPDK’nın web sayfasındaki ilgili linkinden ulaşabilir veya dağıtım şirketlerine yaptırılır.

Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine (İGDAŞ) yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hariç)

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (İGDAŞ) aboneden alacağı bağlantı hattı kontrol bedeli ilk 100 metrelik bağlantı için 350 TL+KDV’dir, ilave her metre için 2,2 TL+KDV eklenir.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattını, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş yapım ve hizmet sertifikalı firmalara yaptırmak istemesi durumunda takip edilecek iş akışı için tıklayınız.

Konut Harici Doğalgaz Bağlantı Sözleşme İşlemlerinde (Münferit Bağlantı Olmaması ve Konutlarla Aynı Binada Bulunması Halinde);

Abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 425 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS için 350 TL + KDV olarak abone bağlantı bedeli artırılır.

Bağımsız Bölüm Sayısı (BBS); Dairenin 200 m²’ye kadar brüt alanı için 1 (bir) BBS alınır, 200 m²’den sonra ilave her 100 m²’ için 1 BBS artırılarak hesaplanır.

NOT: HATSIZ yerler için bağlantı müracaatlarını aşağıdaki adreslerimizden yapabilirsiniz;

 • Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Fatih, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri, Başakşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ilçeleri için;

AVCILAR PAZARLAMA ŞEFLİĞİ: Üniversite Mh. Toker Kardeşler Sk. No:5 Parseller Avcılar/İST. Tel: (0212) 499 22 22

 • Sultangazi, Arnavutköy, Bayrampaşa, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane ilçeleri için;

SULTANGAZİ PAZARLAMA ŞEFLİĞİ: Cumhuriyet Mh. N.Fazıl Cad. No:3 Sultançiftliği/İST. Tel: (0212) 499 33 33

 • Ümraniye, Beykoz, Şile, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Adalar, Ataşehir ilçeleri için;

ÜSKÜDAR PAZARLAMA ŞEFLİĞİ: Bulgurlu Mahallesi Alemdağ Caddesi No:6 – 2 Üsküdar/İST. Tel: (0216) 681 44 44

 

 

SABİT ÖDEME SİSTEMİ

Sistemin Avantajları

Kış aylarında yükselen doğalgaz kullanımı, bu dönemde faturaların da yükselmesine neden oluyor. İGDAŞ, ısınma faturasını uzun bir döneme yayarak daha küçük parçalar halinde ödenmesini sağlıyor.

Ayrıca abone Sabit Ödeme Sitemi’ne geçerek son ödeme tarihini kendisi belirliyor ve böylece bütçesini ödeme tarihine göre ayarlayabiliyor.

Uygulama Nasıl Başlıyor ?

Doğalgaz kullanımına geçmiş olan abonenin varsa geçmiş tüketimine bakılıyor, eğer geçmiş tüketimi yoksa (yeni kullanıcı ise) kendi sınıfındaki diğer abonelere göre tüketim miktarı belirleniyor. Sabit Ödeme Sistemi’ne geçerken yapılan sözleşmede abone tarafından belirlenen son ödeme tarihine göre aylık olarak sabit tüketimli fatura tahakkuk ediliyor.

Bu Sisteme Kimler Başvurabilir ?

 • Sabit Ödeme Sistemi’ne aşağıdaki şartları sağlayan tüm evsel ve ticari aboneler başvurabilir:
 • Doğalgaz kullanımına geçmiş olmak
 • Fatura borcu bulunmamak, (Abonenin ödenmemiş faturası varsa son ödeme tarihini geçmemiş olması gerekmektedir.)
 • Kendi adına başvuruda bulunmak

Başvurular Nerelere Yapılabilir ?

Sabit Ödeme Sistemi ile ilgili başvurular, www.igdas.com.tr adresinden, 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak veya İGDAŞ Hizmet Binalarındaki “Tahakkuk ve Tahsilat Takip Şeflikleri”nden yapılabilir.

Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 • Kimlik Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası
 • Doğalgaz Tesisat Numarası

Not:

Merkezi sistem ısınma yapan bina başvurularında, apartman yöneticisinden yetkili olduğuna dair karar defteri ve apartman kaşesi

Ticari başvurularda, yetki belgesi, imza sirküleri, kaşe

Sözleşmenin 3. şahıslar tarafından yapılmak istenmesi durumunda noterden vekâletname alınması.

Dikkat !

Sabit Ödeme Sistem Sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı tarihe göre belli bir süreyi (12 ay veya üzeri) kapsar. Abonenin sözleşme bitiminde herhangi bir başvuruda bulunmaması halinde sözleşme kendiliğinden yenilenir. Abonenin sistemden çıkmak veya sözleşmeyi fesih etmek istemesi (taşınma, ölüm vs.) durumunda mahsuplaşma yapılarak sözleşme sona erdirilir.

Müşteri istediği bir tarihte Sabit Ödeme Sistemi’nden çıkabilir. Sabit Ödeme Sistemi’nden çıkan bir Müşteri, girmiş olduğu dönem sona ermeden tekrar bu sisteme giriş yapamaz. Sabit Ödeme Sistemi’ne kabul tarihinden itibaren mahsuplaşma tarihine kadar süreçte sabit faturalarda yeralan “düzeltme katsayısı” – “ortalama birim fiyat” – “ortalama üst ısıl değer” değişimlerinden kaynaklanacak farklar mahsuplaşmada dikkate alınır.

Sabit Ödeme Sistemine müracaat için tıklayınız.